Privacy Verklaring

Proud Kings Netwerk, gevestigd aan geen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
htttps://www.proudkings.nl
proudkingsnetwork@gmail.com
https://discord.gg/2suwheyS6v

Joey Breure is de Functionaris Gegevensbescherming van Proud Kings Netwerk hij is te bereiken via proudkingsnetwork@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
ProudKings Netwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website / webstore

- Betalings gegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via proudkingsnetwork@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Proud Kings Netwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 


Geautomatiseerde besluitvorming
ProudKings Netwerk neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Proud Kings Netwerk) tussen zit. ProudKings Netwerk gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

- Craftingstore.com

- Wix.com

- Minecraft server saves. (play.proudkings.nl)


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ProudKings Netwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

- momenteel geen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Proud Kings Netwerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ProudKings Netwerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar proudkingsnetwork@gmail.com. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Proud Kings Netwerk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Proud Kings Netwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Proud Kings Netwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via proudkingsnetwork@gmail.com

 

Algemene Voorwaarden.

 

Aankopen in onze shop vallen onder digitale inhoud en kunnen niet herroepen worden als deze binnen 14 dagen geleverd worden.
 

Aankopen in onze shop vallen onder digitale inhoud en kunnen niet herroepen worden als deze binnen 14 dagen geleverd worden. Zie ook dit artikel.

Versie 1.0 - 25-01-2021

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de verkoper
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Het aanbod
Artikel 5: De overeenkomst
Artikel 6: De prijs
Artikel 7: Levering en uitvoering
Artikel 8: Duurtransactie
Artikel 9: Betaling
Artikel 10: Klachten en geschillen
Artikel 11: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Consument:
De natuurlijke meerderjarige persoon die een overeenkomst op afstand aangaat middels een donatie aan de server, eventueel namens een minderjarig persoon, handelend als voogd of ouder. Voor minderjarige personen is het niet toegestaan zelf de overeenkomst op afstand aan te gaan. Er is altijd toestemming van een voogd of ouder nodig;

 

Bedenktijd:
De termijn tussen aankoop en eerste verbruik van de digitale goederen die als beloning voor de donatie worden gegeven met een maximum van  7 dagen;

 

Digitale Goederen:
In-game voordelen die bij een donatie worden verstrekt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: verminderde kleding, rankaanduiding, toegang tot bepaalde delen van de server en coins;

 

Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem de beloning als gevolg van een donatie automatisch wordt verstrekt na een voltooide betaling en geaccepteerde algemene voorwaarden;

 

Ondernemer:
De natuurlijke of rechtspersoon waarmee de consument de overeenkomst op afstand aangaat;

Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Het aanbod:
Dit zijn de Digitale Goederen welke worden verstrekt op basis van de hoogte van de donatie en de keuzeopties die door de Consument worden aangegeven;

 

Algemene Voorwaarden:
De onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer

 

Artikel 2: Identiteit van de verkoper
Donaties worden namens de ProudKings server afgehandeld door: ProudKings

 

Artikel 3: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale goederen van de bijpassende donatie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a. de prijs inclusief belastingen;

b. de eventuele kosten van verzending;

c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

g. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

h. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

i. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5: De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het emailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; en

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Wanneer de consument als gevolg van het niet naleven van de huisregels van de server, welke in te zien zijn op www.proudkings.nl een permanente of tijdelijke ban van de server heeft, ontslaat dat de consument niet van de betalingsverplichting van aangegane overeenkomsten. Enige compensatie voor de gemiste voordelen, worden alleen verstrekt mits middels een goedgekeurde ban appeal via een ticket op onze Discord waarin kan worden aangetoond dat een ban onterecht of te lang is.

Wanneer de consument niet beschikt over een geldig Minecraft account, geen toegang meer heeft tot zijn account of op andere wijze geen gebruik kan maken van de digitale goederen, anders dan bedoeld in lid 13 van dit artikel en conform de geldende bedenktijd kan er restitutie plaatsvinden. Volg hierbij de stappen in artikel 10.

 

Artikel 6: De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 7: Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van het leveren van de digitale goederen welke bij de bijpassende donatie horen.

De levering zal middels een geautomatiseerd systeem in-game op de Minecraft server plaatsvinden;

Het bedrijf zal geaccepteerde overeenkomsten op afstand met bekwame spoed uitvoeren. Over het algemeen zal de levering binnen 24 uur plaatsvinden, echter zijn alle levertermijnen  indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Indien levering van bepaalde digitale goederen onmogelijk blijken te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vergelijkbare vervanging beschikbaar te stellen. Vervanging kan ook zijn, maar is niet beperkt tot, een kortingscode voor een ander product uit de shop. Uiterlijk bij de activatie zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervanging wordt geleverd. Bij vervanging kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele afwijzing zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van digitale goederen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot in-game kleiding berust bij de ondernemer tot het moment van in-game acceptatie aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8: Duurtransactie Opzegging

 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van digitale goederen als gevolg van een vaste donatie per afgesproken periode, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van de duur van de aangegane frequentie.

De consument kan de in het vorige lid genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen, waarbij de eerstvolgende betaling voor de nog niet aangevangen periode niet voldaan hoeft te worden;

b. tenminste opzeggen middels overleg met customer service via email op main.proudkings@gmail.com;

c. in het geval van PayPal, zelf regelen dat de automatische betaling stopt; en

d. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen

Verlenging

Een overeenkomst met beperkte duur met als doel het uitproberen van bepaalde digitale goederen, ook wel in de shop een proef- of kennismakingsperiode genoemd,  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Alle Duurtransacties, met als uitzondering de proef- of kennismakingsperiode, hebben een looptijd van minimaal één maand en zullen stilzwijgend verlengd worden.

 

Artikel 9: Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat er tot levering van digitale goederen wordt overgegaan.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Tevens zal er worden overgegaan tot een permanente ban.

In het geval van een z.g. chargeback (het terugvorderen van de betaling op welke wijze dan ook) zal er ook worden overgegaan tot een permanente ban van de server.

In het geval van een permanente ban van de server als gevolg van lid 3 of 4 van dit artikel, kan deze alleen ongedaan gemaakt worden wanneer er een schikking getroffen wordt tussen de verkoper en de consument.

 

Artikel 10: Klachten en geschillen
Controleer eerst of uw vraag of klacht hier al beantwoord kan worden op www.proudkings.nl.

Voor alle overige klachten en geschillen dient de consument contact op te nemen met onze afdeling customer service middels het email adres ProudKingsNetwork@gmail.com

Alleen klachten en geschillen welke middels het bij lid 2 van dit genoemde artikel medium zijn gemeld zullen in behandeling worden genomen. Geschillen en klachten welke middels PayPal worden geopend zullen altijd doorverwezen worden naar de bij lid 2 van dit artikel genoemde ingang.

De afdeling customer service streeft er naar alle mails te beantwoorden binnen 48 uur. Het kan zijn dat de afdeling vraagt om meer informatie of bewijsstukken, hierdoor kan het voorkomen dat uw vraag of klacht niet direct behandeld kan worden. Aan de doorlooptijd van een klacht of geschil kan de consument geen rechten ontlenen of een claim op gedeeltelijke restitutie baseren.

Alle mails, gebundeld aan het verstuurde email adres zullen ter referentie veilig bewaard.

Indien de consument bij het uitvoeren van de donatie een verkeerde Minecraft naam heeft ingevoerd, zullen wij deze kosteloos aanpassen.

Indien de consument per ongeluk een abonnement heeft afgesloten middels PayPal, waarbij alleen een losse betaling bedoeld was, dient de consument zelf middels deze instructie het abonnement binnen de PayPal omgeving op te zeggen, en daarbij de verkoper op de hoogte te stellen wegens eerder genoemd email adres.

Voeg bij uw klacht of geschil altijd de volgende informatie toe:

a. datum van donatie;

b. minecraft naam waarop de donatie is gedaan;

c. betaalwijze;

d. wanneer beschikbaar, de Craftingstore mail die u heeft ontvangen; en

e. wanneer er geen Craftingstore mail beschikbaar is, een bewijs van betaling. Een screenshot van onze webshop geld niet als geldig betaalbewijs

Indien bij een klacht of geschil de consument niet de bij lid 8 van dit artikel genoemde bewijzen en informatie kan of wil verstrekken en desondanks volhoud een donatie te hebben gedaan, kan er worden overgegaan tot een permanente ban op de server.

 

Artikel 11: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.